روستاهای شهرستان آستارا

روستاهای شهرستان

 

 

1)       نام محلی: اوسیو شوان  دهستان: حومه      بخش: مرکزی

طول جغرافیایی: 46  48  عرض جغرافیایی: 19  38    ارتفاع متوسط:450 متر

موقعیت عوارض طبیعی: آبادی کوهستانی جنگلی

 

2)       نام محلی: ایچری گله(شیخ علی محله)  دهستان: حومه      بخش: مرکزی

طول جغرافیایی: 49  48  عرض جغرافیایی: 26  38    ارتفاع متوسط:10 متر

موقعیت عوارض طبیعی: آبادی جلگه­ای

پیشینه و آثار تاریخی: زیارتگاهی بنام شیخ محمود در نزدیک آبادیست.

 

3)       نام محلی: باش محله دهستان: حومه      بخش: مرکزی

طول جغرافیایی: 51  48  عرض جغرافیایی: 18  38    ارتفاع متوسط:20 متر

موقعیت عوارض طبیعی: آبادی جلگه­ای

4)       نام محلی: باغچه سرا(کوشک سرا) دهستان: حومه      بخش: مرکزی

طول جغرافیایی: 50  48  عرض جغرافیایی: 27  38    ارتفاع متوسط:10 متر

موقعیت عوارض طبیعی: آبادی جلگه­ای

 

5)       نام محلی: بهارستان   دهستان: حومه      بخش: مرکزی

طول جغرافیایی: 42  48  عرض جغرافیایی: 24  38    ارتفاع متوسط:350 متر

موقعیت عوارض طبیعی: آبادی کوهستانی جنگلی

 

6)       نام محلی: بیجارابین     دهستان: حومه      بخش: مرکزی

طول جغرافیایی: 50  48  عرض جغرافیایی: 26  38    ارتفاع متوسط:10 متر

موقعیت عوارض طبیعی: آبادی جلگه­ای

 

7)       نام محلی: تیله خان  دهستان: حومه      بخش: مرکزی

طول جغرافیایی: 49  48  عرض جغرافیایی: 23  28    ارتفاع متوسط:40 متر

موقعیت عوارض طبیعی: آبادی کوهستانی جلگه­ای           

پیشینه و آثار تاریخی: به گفته اهالی قدمت آبادی به یکصد سال می­رسد.

8)       نام محلی: جبرئیل محله   دهستان: حومه      بخش: مرکزی

طول جغرافیایی: 48  48  عرض جغرافیایی: 25  38    ارتفاع متوسط:20 متر

موقعیت عوارض طبیعی: آبادی کوهستانی جنگلی

پیشینه و آثار تاریخی: چون بانی این روستا بنام جبرئیل بوده بهمین جهت به جبرئیل محله شهرت یافته است.

9)       نام محلی: چملر    دهستان: حومه      بخش: مرکزی

طول جغرافیایی: 39  48  عرض جغرافیایی: 22  28    ارتفاع متوسط:800 متر

موقعیت عوارض طبیعی: آبادی کوهستانی جنگلی

پیشینه و آثار تاریخی: چملر به زبان ترکی بمعنی پیچ دار است. و چون جاده­ای که آبادی را با اطراف ارتباط می­دهد دارای پیچ و خم­های زیادی است. به­همین جهت روستابنام چملر معروف شده­است.

10)   نام محلی: حیران   دهستان: حومه      بخش: مرکزی

طول جغرافیایی: 37  48  عرض جغرافیایی: 24  38    ارتفاع متوسط:750 متر

موقعیت عوارض طبیعی: کوهستانی جنگلی       

پیشینه و آثار تاریخی: به گفته اهالی گردنه حیران بعلت صعب العبور بودن آ بنام حیران جائی که انسان سرگردان می­شود معروف شده و این آبادی در میانه راه گردنه قرار گرفته است.

 

11)   نام محلی: خان حیاطی   دهستان: حومه      بخش: مرکزی

طول جغرافیایی: 51  48  عرض جغرافیایی: 17  38    ارتفاع متوسط:20 متر

موقعیت عوارض طبیعی: آبادی جلگه­ای

12)   نام محلی: خانه­های آسیاب(شونان)   دهستان: حومه      بخش: مرکزی

طول جغرافیایی: 48  48  عرض جغرافیایی: 24  38    ارتفاع متوسط:200 متر

موقعیت عوارض طبیعی: آبادی کوهستانی جنگلی

پیشینه و آثار تاریخی: به جهت وجود آسیاب­های متعدد آبادی به خانه­های آسیاب معروف شده است.

13)   نام محلی: خشک دهنه   دهستان: حومه      بخش: مرکزی

طول جغرافیایی: 51  48  عرض جغرافیایی: 27  38    ارتفاع متوسط:14 متر

موقعیت عوارض طبیعی: آبادی جلگه­ای

14)   نام محلی: خلیله سرا   دهستان: حومه      بخش: مرکزی

طول جغرافیایی: 51  48  عرض جغرافیایی: 18  38    ارتفاع متوسط:10 متر

موقعیت عوارض طبیعی: آبادی جلگه­ای

15)   نام محلی: دربند   دهستان: حومه      بخش: مرکزی

طول جغرافیایی: 50  48  عرض جغرافیایی: 72  38    ارتفاع متوسط: صفر

موقعیت عوارض طبیعی: آبادی جلگه­ای

16)   نام محلی: دگرمانکشی   دهستان: حومه      بخش: مرکزی

طول جغرافیایی: 37  48  عرض جغرافیایی: 23  38    ارتفاع متوسط: 800 متر

موقعیت عوارض طبیعی: آبادی کوهستانی جنگلی

پیشینه و آثار تاریخی: دگرمان در محل بمعنای آسیاب است و چون در این محل تعدادی آسیاب وجود داشته روستا بنام دگرمانکشی معروف شده است.

17)   نام محلی: دمرولی کش   دهستان: حومه      بخش: مرکزی

طول جغرافیایی: 43  48  عرض جغرافیایی: 24  38    ارتفاع متوسط: 300 متر

موقعیت عوارض طبیعی: آبادی جلگه­ای

پیشینه و آثار تاریخی: بگفته اهالی دمرو بزبان طالشی نام یک بیماری پوستی است و کش به معنای دره یا رودخانه است.

18)   نام محلی: زره ژیره   دهستان: حومه      بخش: مرکزی

طول جغرافیایی: 43  48  عرض جغرافیایی: 24  38    ارتفاع متوسط: 500 متر

موقعیت عوارض طبیعی: آبادی کوهستانی جنگلی

پیشینه و آثار تاریخی: زره ژیه در اصطلاح محلی بمعنای تپه­ای است که دارای درختان ازگیل فراوان است و آبادی بهمین جهت به این نام معروف شده است.

19)   نام محلی: سهراب محله   دهستان: حومه      بخش: مرکزی

طول جغرافیایی: 52  48  عرض جغرافیایی: 18  38    ارتفاع متوسط:10 متر

موقعیت عوارض طبیعی: آبادی جلگه­ای

20)   نام محلی: سیبلی   دهستان: حومه      بخش: مرکزی

طول جغرافیایی: 52  48  عرض جغرافیایی: 20  38    ارتفاع متوسط: 16 متر

موقعیت عوارض طبیعی: آبادی جلگه­ای

21)   نام محلی: سیج   دهستان: حومه      بخش: مرکزی

طول جغرافیایی: 38  48  عرض جغرافیایی: 23  38    ارتفاع متوسط: 700 متر

موقعیت عوارض طبیعی: کوهستانی جنگلی

22)   نام محلی: سیرالیوه   دهستان: حومه      بخش: مرکزی

طول جغرافیایی: 50  48  عرض جغرافیایی: 19 38    ارتفاع متوسط: 50 متر

موقعیت عوارض طبیعی: آبادی پایکوهی جنگلی

23)   نام محلی: شاغولا   دهستان: حومه      بخش: مرکزی

طول جغرافیایی: 41  48  عرض جغرافیایی: 23  38    ارتفاع متوسط: 600 متر

موقعیت عوارض طبیعی: آبادی کوهستانی جنگلی

پیشینه و آثار تاریخی:  به گفته اهالی نام آبادی در گذشته شاه قلعه بوده که با مرور زمان به شاغولا تبدیل شده است.

24)   نام محلی: شونده چوله   دهستان: حومه      بخش: مرکزی

طول جغرافیایی: 46  48  عرض جغرافیایی: 25  38    ارتفاع متوسط: 260 متر

موقعیت عوارض طبیعی: آبادی کوهستانی جنگلی

پیشینه و آثار تاریخی: شون بزبان طالشی بمعنای شانه عسل و چوله بمعنای چاله است و چون در این روستا پرورش زنبور عسل متداول بوده به شونده چوله معروف شده است.

25)   نام محلی: شیری حیاطی   دهستان: حومه      بخش: مرکزی

طول جغرافیایی: 46  48  عرض جغرافیایی: 17  38    ارتفاع متوسط: 400 متر

موقعیت عوارض طبیعی: آبادی کوهستانی جنگلی

پیشینه و آثار تاریخی: بگفته اهالی دمرو بزبان طالشی نام یک بیماری پوستی است و کش به معنای دره یا رودخانه است.

26)   نام محلی: شیخ محله   دهستان: حومه      بخش: مرکزی

طول جغرافیایی: 48  48  عرض جغرافیایی: 26  38    ارتفاع متوسط: 30 متر

موقعیت عوارض طبیعی: آبادی کوهستانی جنگلی

پیشینه و آثار تاریخی: چون شخصی روحانی بانی آبادی بوده بهمین جهت آبادی به شیخ محله معروف شده است.

27)   نام محلی: صیادلر   دهستان: حومه      بخش: مرکزی

طول جغرافیایی: 45  48  عرض جغرافیایی: 24  38    ارتفاع متوسط: 300 متر

موقعیت عوارض طبیعی: آبادی کوهستانی جنگلی

28)   نام محلی: عباس آباد   دهستان: حومه      بخش: مرکزی

طول جغرافیایی: 50 45  عرض جغرافیایی: 23  38    ارتفاع متوسط: صفر

موقعیت عوارض طبیعی: آبادی جلگه­ای

29)   نام محلی: عسگرمحله   دهستان: حومه      بخش: مرکزی

طول جغرافیایی: 48  48  عرض جغرافیایی: 26  38    ارتفاع متوسط: 20 متر

موقعیت عوارض طبیعی: آبادی کوهستانی جنگلی

30)   نام محلی: قره سو   دهستان: حومه      بخش: مرکزی

طول جغرافیایی: 53  48  عرض جغرافیایی: 17  38    ارتفاع متوسط: 20 متر

موقعیت عوارض طبیعی: آبادی جلگه­ای

پیشینه و آثار تاریخی: آرامگاه شیخ محمد دوست که زیارتگاه اهل تسنن می­باشد در غرب آبادی است.

31)   نام محلی: عنبران محله   دهستان: حومه      بخش: مرکزی

طول جغرافیایی: 49  48  عرض جغرافیایی: 26  38    ارتفاع متوسط: 20 متر

موقعیت عوارض طبیعی: آبادی جلگه­ای

32)   نام محلی: قلعه   دهستان: حومه      بخش: مرکزی

طول جغرافیایی: 49  48  عرض جغرافیایی: 27  38    ارتفاع متوسط: صفر

موقعیت عوارض طبیعی: آبادی جلگه­ای

پیشینه و آثار تاریخی: به­علت وجود قلعه­ای در گذشته که اکنون آثار آن محو شده، روستا بنام قلعه معروف شده و اهالی از قدمت آن اطلاعی ندارند. زیارتگاهی بنام پیرگوبدین در نزدیک آبادی است و اهالی از قدمت و شجره آن اطلاعی دقیقی ندارند.

33)   نام محلی: قنبرمحله    دهستان: حومه      بخش: مرکزی

طول جغرافیایی: 51  48  عرض جغرافیایی: 20  38    ارتفاع متوسط: 20 متر

موقعیت عوارض طبیعی: آبادی جلگه­ای

34)   نام محلی: کانرود   دهستان: حومه      بخش: مرکزی

طول جغرافیایی: 51  48  عرض جغرافیایی: 21  38    ارتفاع متوسط: 20متر

موقعیت عوارض طبیعی: آبادی جلگه­ای

35)   نام محلی: کرده سرا   دهستان: حومه      بخش: مرکزی

طول جغرافیایی: 51  48  عرض جغرافیایی: 18  38    ارتفاع متوسط: صفر

موقعیت عوارض طبیعی: آبادی جلگه­ای

36)   نام محلی: کشفی   دهستان: حومه      بخش: مرکزی

طول جغرافیایی: 46  48  عرض جغرافیایی: 26  38    ارتفاع متوسط: 60 متر

موقعیت عوارض طبیعی: آبادی کوهستانی جنگلی

37)   نام محلی: کوته کومه   دهستان: حومه      بخش: مرکزی

طول جغرافیایی: 48  48  عرض جغرافیایی: 18  38    ارتفاع متوسط: 150متر

موقعیت عوارض طبیعی: پایکوهی جنگلی

38)   نام محلی: گیله ده   دهستان: حومه      بخش: مرکزی

طول جغرافیایی: 39  48  عرض جغرافیایی: 23  48    ارتفاع متوسط: 500 متر

موقعیت عوارض طبیعی: آبادی کوهستانی جنگلی

39)   نام محلی: گودی اولر   دهستان: حومه      بخش: مرکزی

طول جغرافیایی: 41  48  عرض جغرافیایی: 23  38    ارتفاع متوسط: 600 متر

موقعیت عوارض طبیعی: آبادی کوهستانی جنگلی

پیشینه و آثار تاریخی: بزبان ترکی گودی نام شخص است و لر بمعنی خانه و چون اولین خانه­های آبادی بوسیله شخصی بنام گودی بنا نهاده شده این آبادی بنام گودی اولر معروف شده است.

40)   نام محلی: لیمیر محله   دهستان: حومه      بخش: مرکزی

طول جغرافیایی: 49  48  عرض جغرافیایی: 26  38    ارتفاع متوسط: 20 متر

موقعیت عوارض طبیعی: آبادی پایکوهی جنگلی

پیشینه و آثار تاریخی: اهالی در حدود 70 سال قبل از روستائی بنام لیمیر که در بخش ساحلی و نزدیک آبادی لوندویل قرار گرفته به این محل کوچ کرده و ساکن شده­اند.

41)   نام محلی: لوندویل   دهستان: حومه      بخش: مرکزی

طول جغرافیایی: 52  48  عرض جغرافیایی: 18  38    ارتفاع متوسط: 10 متر

موقعیت عوارض طبیعی: آبادی جلگه­ای

42)   نام محلی: مشند   دهستان: حومه      بخش: مرکزی

طول جغرافیایی: 42  48  عرض جغرافیایی: 23  38    ارتفاع متوسط: 500 متر

موقعیت عوارض طبیعی: آبادی کوهستانی جنگلی

43)   نام محلی: منصور محله   دهستان: حومه      بخش: مرکزی

طول جغرافیایی: 51  48  عرض جغرافیایی: 19  38    ارتفاع متوسط: 4 متر

موقعیت عوارض طبیعی: جلگه­ای

44)   نام محلی: نظرمحله   دهستان: حومه      بخش: مرکزی

طول جغرافیایی: 48  48  عرض جغرافیایی: 18  38    ارتفاع متوسط: 140متر

موقعیت عوارض طبیعی: آبادی کوهستانی جنگلی

45)   نام محلی: ونبین   دهستان: حومه      بخش: مرکزی

طول جغرافیایی: 36 48  عرض جغرافیایی: 25  38    ارتفاع متوسط: 900 متر

پیشینه و آثار تاریخی: ون همان درخت زبان گنجشک است و چون در اطراف آبادی درخت ون زیاد بوده، بهمین جهت به آن ونبین گفته­اند بنا بگفته اهالی در کتاب نزهه القلوب حمدالله مستوفی ازدژشندان نام برده شده که آثار آن هم اکنون در شمال آبادی در خاک شوروی واقع شده این دژ آخرین مکان بابک خرمدین بوده و در همین قلعه بود که بوسیله افشین شکست خورد و اسیر گردید. شکست عباس میرزا در زمان فتحلیشاه که منجر به معاهده گلستان شد نیز در همین قلعه صورت گرفت.

46)   نام محلی: ویرمونی   دهستان: حومه      بخش: مرکزی

طول جغرافیایی: 50  48  عرض جغرافیایی: 25  38    ارتفاع متوسط: صفر

موقعیت عوارض طبیعی: پایکوهی جنگلی

47)   نام محلی: هودول   دهستان: حومه      بخش: مرکزی

طول جغرافیایی: 49  48  عرض جغرافیایی: 24  38    ارتفاع متوسط: 20متر

/ 0 نظر / 322 بازدید